Referencje

W trakcie naszej działalności na rynku otrzymaliśmy ponad sto referencji, potwierdzających doświadczenie, rzetelność, kreatywność oraz przede wszystkim skuteczność naszych działań. Poniżej prezentujemy część z nich.

 Dokument bez tytułu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ IV.1"

Weryfikacja pięciu studiów wykonalności

DW 747, 764, 671, Obdwodnice: DK4 Jarosławia, DK 61 Bargłów Kościelny, Most na Wiśle m. Kamień

 

"RAVICON Sp. z o.o. wykazała się kompetencją i profesjonalizmem, a sama usługa wykonana została rzetelnie i z należytą starannością"

 

Pan Maciej Berliński

Dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych

EKO-REGION Sp. z o.o.

"OPTYMALNY PROGRAM INWESTYCYJNY"

Opracowano studium finansowej wykonalności dla strategicznego planu inwestycyjnego budowy Regionalnych Instalacji Przedtwarzania Odpadów Komunalnych.

 

"Bardzo dobre doświadczenie we współpracy z firmą RAVICON Sp. z o. o. oraz wiedza, doświadczenie, praktyczne umiejętności i rzetelność Konsultanta Spółki są przyczyną, dla której "EKO-REGION" Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie wystawia niniejszy list referencyjny"

 

Pan Sylwester Topolski, Pan Sylwester Łagiędź

Wiceprezesi Zarządu

Jezioro Mucharskie

"PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH WOKÓŁ ZBIORNIKA ŚWINNA PORĘBA"

Wykonanie studium p.n.

"Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Mucharz, Stryszów, Zembrzyce, Budzów i Lanckorona"

 

"Firma RAVICON Sp. z o.o. to sprawdzony i godny polecenia Wykonawca"

 

Pan Wacław Wądolny

Wójt Gminy Mucharz

EVIVA DRZEŻEWO (AES ELECTRIC Inc)

PrzyŁĄczENIe FARMY WIATROWEJ DRZEŻEWO i

Opracowano wniosek o dotacje ze środków NFOŚIGW.

Projekt uzyskał dofinansowanie.

 

"RAVICON Sp. z o.o. wykonał pracę w poszanowaniu procedur korporacyjnych AES Corporation Inc.(..)

to godny polecenia wykonawca dla przyszłych beneficjentów funduszy publicznych"

 

Pan Krzysztof Pilch

AES Poland Wind Sp. z o.o.

EVIVA WIATROWO (AES ELECTRIC Inc)

PrzyŁĄczENIe FARMY WIATROWEJ drzeŻEWO III

Opracowano wniosek o dotacje ze środków NFOŚIGW. Projekt uzyskał dofinansowanie.

 

"RAVICON Sp. z o.o. wykonał pracę w poszanowaniu procedur korporacyjnych AES Corporation Inc.(..)

to godny polecenia wykonawca dla przyszłych beneficjentów funduszy publicznych"

 

Pan Krzysztof Pilch

AES Poland Wind Sp. z o.o.

LĘBORK ENERGIA (AKUO ENERGY)

"Budowa elektrociepłowni biogazowej w Gminie GoleniÓw"

Opracowano studium wykonalności i wniosek o dotację z NFOŚIGW. Projekt uzyskał dofinansowanie.

 

"Firma RAVICON Sp. z o.o. to godny polecenia Wykonawca.

Konsultant wykonał pracę w poszanowaniu procedur korporacyjnych AKUO ENERGY"

 

Pan Mariusz Nowak

Pełnomocnik Zarządu

EKO-REGION Sp. z o.o.

"BUDOWA REGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W JULKOWIE"

Opracowano studium wykonalności. Projekt uzyskał finansowanie z WFOŚiGW w Łodzi

 

"Bardzo dobre doświadczenie we współpracy z firmą RAVICON Sp. z o. o. oraz wiedza, doświadczenie, praktyczne umiejętności i rzetelność Konsultanta Spółki są przyczyną, dla której "EKO-REGION" Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie wystawia niniejszy list referencyjny"

 

Pan Sylwester Topolski, Pan Sylwester Łagiędź

Wiceprezesi Zarządu

BOL-THERM Sp. z o.o. (ZGH BOLESŁAW)

"Modernizacja kotŁowni wĘglowej i sIŁowej parowej w kotŁowni "BolesŁaw"

Studium wykonalności wraz z wnioskiem o finansowanie ze środków NFOŚiGW. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków NFOŚiGW.

 

"Firma RAVICON spełniła nasze oczekiwania i jest postrzegana jako wiarygodny wykonawca i fachowy partner"

 

Pan Jan Stanek

Prezes Zarządu

PGK Sp. z o.o. w Opocznie

"Budowa Infrastruktury wodno-Ściekowej na terenie gminy Opoczno"

Weryfikacja studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie z POIiŚ. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ.

 

"Firma RAVICON to sprawdzony i godny polecenia Wykonawca"

 

Pan Jacek Pacan, Pani Janiną Ziębicka

Prezes Zarządku, Członek Zarządu

 

PGK Sp. z o.o. w Opocznie

"Budowa Infrastruktury wodno-Ściekowej na terenie gminy Opoczno"

Weryfikacja studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie z POIiŚ. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ.

 

"Firma RAVICON to sprawdzony i godny polecenia Wykonawca"

 

Pan Jacek Pacan, Pani Janiną Ziębicka

Prezes Zarządku, Członek Zarządu

 

ZUO Sp. z .o.o. w Myślenicach

"Budowa ZakŁadu Zagospodarowania OdpadÓw w MyŚlenicach dla powiatów myślenickiego i limanowskiego"

Weryfikacja studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie z POIiŚ. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ.

 

"Prace będące przedmiotem zamówienia zostały zrealizowane w ścisłej współpracy z Zakładem Utylizacji Odpadów w Myślenicach terminowo, z należytą starannością i odpowiadają wymogom przepisów prawa"

 

Pani Ewa Kęsek

Prezes Zarządu

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.

"Rozbudowa wodociĄgÓw i kanalizacji w Gminie Nowy SĄcz i Stary SĄcz"

Studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie z POIiŚ. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ.

 

"Firma RAVICON to godny polecenia partner"

 

Pan Janusz Adamek

Prezes Zarządu

Wrocławski Węzeł Wodny

"Modernizacja WrocŁawskiego WĘzŁa Wodnego - Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej"

Koordynacja i konsultacje studium wykonalności wraz z wnioskiem o finansowanie w ramach POIiŚ. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ

 

"Firma RAVICON to godny polecenia partner"

 

Pan Jarosław Szykowny

Kierownik Projektu

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.

"Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-Ściekowej miasta Nowego SĄcza z przylegŁymi terenami gmin sĄsiednich"

Weryfikacja studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków z Funduszu Spójności

 

"Należy podkreślić doskonałą orientację Firmy RAVICON Sp. z o.o. w zakresie nowelizacji przepisów i umiejętności precyzyjnej ich interpretacji w odniesieniu do konkretnych i praktycznych rozwiązań"

 

Pan dr Krzysztof Głuc

Wiceprezes Zarządu

Lasy Państwowe

"ZwiĘkszanie moŻliwoŚci retencyjnych oraz przeciwdziałanie przyczynom suszy w ekosystemach leŚnych na terenach nizinnych"

Studium wykonalności wraz z wnioskiem o finansowanie w ramach POIiŚ. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ

 

Świadectwo należytego wykonania umowy nr DINpi-216/XIII-8/2008 - część I

 

Pan Leszek Karwowski

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

ZWiK Sp. z o.o. w Andrychowie

"Budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno – Ściekowej w Gminie Andrychów”

Studium wykonalności wraz z wnioskiem o finansowanie w ramach POIiŚ. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ

 

"Firma RAVICON to godny polecenia Wykonawca"

 

Pan Jan Mrzygłód

Prezes Zarządu

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

"Poprawa gospodarki wodno-Ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”

Studium wykonalności wraz z wnioskiem o finansowanie w ramach POIiŚ. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ.

 

"Bardzo dobre doświadczenie we współpracy z firmą RAVICON Sp. z o.o. oraz akceptacja Ministra Środowiska i Ministra Rozwoju Regionalnego..."

 

Pan Marian Waloszyński

Prezes Zarządu

WiK Sp. z o.o. w Zdzieszowicach

"Poprawa gospodarki Ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice..."

Studium wykonalności wraz z wnioskiem o finansowanie w ramach POIiŚ dla dwóch projektów.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ.

 

"Firma RAVICON to sprawdzony i godny polecenia Wykonawca"

 

Pani Izabela Bielka

Prezes Zarządu

WiK Turawa Sp. z o.o

Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa - Trias Opolski

Studium wykonalności wraz z wnioskiem o finansowanie w ramach POIiŚ. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ.

 

"Firma RAVICON to sprawdzony i godny polecenia Wykonawca"

 

Pani Danuta Wajs

Prezes Zarządu

PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie

Poprawa jakoŚci wody pitnej i uporzĄdkowanie gospodarki wodno-Ściekowej na obszarze gminy Ozimek

Studium wykonalności wraz z wnioskiem o finansowanie w ramach POIiŚ. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ.

 

"Firma RAVICON to sprawdzony i godny polecenia Wykonawca"

 

Pan Jan Fujak

Prezes Zarządu

Elektrownie Górnej Odry S.A. (PGE Energia Odnawialna S.A.)

"MaŁa elektrownia wodna – KrĘpna"

Weryfikacja studium wykonalności, opracowanie aplikacji oraz pozyskanie finansowania z NFOŚiGW.

 

 

"Firma RAVICON spełniła nasze oczekiwania i jest postrzegana jako wiarygodny wykonawca i fachowy partner"

 

Pan Wiktor Wiktorko

Prezes Zarządu

Elektrownie Górnej Odry S.A. (PGE Energia Odnawialna S.A.)

"MaŁa elektrownia wodna – KRAPKOWICE"

Weryfikacja studium wykonalności, opracowanie aplikacji oraz pozyskanie finansowania z NFOŚiGW.

 

"Firma RAVICON spełniła nasze oczekiwania i jest postrzegana jako wiarygodny wykonawca i fachowy partner"

 

Pan Wiktor Wiktorko

Prezes Zarządu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

"System ciepŁowniczy dla miasta Krakowa"

Pomoc techniczna dla WFOŚiGW w Krakowie. Projekt uzyskał finansowanie z Funduszu Spójności.

 

"RAVICON Sp. z o.o. cechowały profesjonalność łącząca doświadczenie i praktyczne umiejętności w zakresie inżynierii środowiska

z głęboką wiedzą ekonomiczną i finansową"

 

Pan Marek Jaglarz

Prezes Zarządu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

"GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA ETAP I"

Pomoc techniczna dla WFOŚiGW w Krakowie. Projekt uzyskał finansowanie z Funduszu Spójności.

 

"Zarząd MPWiK S.A. w Krakowie wysoko ocenia Pana Grzegorza Moorthi i jego firmę RAVICON jako profesjonalną organiazację w zakresie oceny infrastrukturalnych programów inwestycyjnych, spełniających wymagania i oczekiwania stawiane inwestycjom współfinansowanym z funduszy Unii Europejskiej oraz polskich fudnuszy ekologicznych"

 

Pan Ryszard Langer

Prezes Zarządu

Czy chcesz zobaczyć więcej referencji?

Zapraszamy do wspÓŁpracy

Tak. Chcę więcej.

RAVICON

 

 RVSTAT